Thứ tự các thành phần trong VUE.js

administrator

Administrator
Nhân viên
9 Tháng tám 2021
90
0
6
Giải thích thứ tự

 1. Imports: Các import cần thiết cho component, như các thư viện hoặc components con.
 2. Name: Tên của component giúp trong quá trình debug và phát triển.
 3. Components: Khai báo các components con được sử dụng trong template.
 4. Directives: Khai báo các directives tùy chỉnh.
 5. Mixins: Bao gồm các mixins, nếu có, để tái sử dụng logic.
 6. Props: Định nghĩa các props mà component nhận từ component cha.
 7. Data: Khai báo các biến và giá trị mặc định.
 8. Computed: Các thuộc tính computed dựa trên dữ liệu và các thuộc tính khác.
 9. Watch: Các hàm watch để theo dõi và phản ứng lại sự thay đổi của dữ liệu.
 10. Lifecycle hooks: Bao gồm các hook như created(), mounted(), updated(), destroyed(), theo thứ tự chúng được gọi.
 11. Methods: Các phương thức của component.
 12. Template: Định nghĩa HTML của component.
 13. Styles: CSS để định kiểu cho component.
Tuân theo thứ tự này sẽ giúp mã của bạn trở nên dễ hiểu và dễ quản lý hơn, đặc biệt là khi làm việc trong nhóm hoặc trên các dự án lớn