Cách lấy email để thêm vào cơ sở dữ liệu

administrator

Administrator
Nhân viên
9 Tháng tám 2021
84
0
6
web.php

Mã:
Route::group(['prefix' => 'gmail', 'middleware' => 'auth'], function () {
  Route::get('/', [GmailController::class, 'home']);
  Route::get('/oauth/gmail', [GmailController::class, 'loginGmail']);
  Route::get('/oauth/getGmail', [GmailController::class, 'getGmail']);
  Route::get('/get/newest', [GmailController::class, 'getGmailNewest']);
  
  Route::get('/oauth/gmail/callback', function (){
    LaravelGmail::makeToken();
    return redirect()->to('/gmail');
  });

  Route::get('/oauth/gmail/logout', function (){
    LaravelGmail::logout(); //It returns exception if fails
    return redirect()->to('/gmail');
  });
});
 

administrator

Administrator
Nhân viên
9 Tháng tám 2021
84
0
6
Config gmail.php, env

Mã:
  'project_id' => env('GOOGLE_GET_GMAIL_PROJECT_ID'),
  'client_id' => env('GOOGLE_GET_GMAIL_CLIENT_ID'),
  'client_secret' => env('GOOGLE_GET_GMAIL_CLIENT_SECRET'),
  'redirect_url' => env('GOOGLE_GET_GMAIL_REDIRECT_URI', '/gmail'),