Cách lưu biến array[] <td><table> từ html về php trong form

administrator

Administrator
Nhân viên
9 Tháng tám 2021
84
0
6
Lưu biến trên html trong form:
Mã:
<input type="hidden" value="{{ (serialize($users)) }}" name="users" >
Xử lý ở Controller:
Mã:
$users = unserialize($request->users);