Cài đặt Laravel

administrator

Administrator
Nhân viên
9 Tháng tám 2021
68
0
6
Laravel sử dụng Composer để quản lý các thư viện phụ thuộc. Vì vậy, trước khi sử dụng Laravel, cần đảm bảo rằng đã cài đặt trình soạn thảo trên máy.

Bạn vào https://getcomposer.org/doc/00-intro.md để set up composer. Hướng dẫn bên dưới là cho Windows

Khởi động file Composer-Setup.exe

Cài đặt Laravel thông qua Laravel Installer​

Bạn mở Terminal (CMD hoặc Git Bash), gõ dòng lệnh sau:

composer global require “laravel/installer”

Cài đặt Laravel thủ công​

Clone project laravel trên github tại địa chỉ https://github.com/laravel/laravel sau đó tại thư mục gốc của project chạy lệnh terminal sau:

composer install

Sử dụng framework Laravel

Sau khi cài đặt hoàn tất, mở WebServer của bạn lên, đến thư mục public trong thư mục Laravel project hoặc từ thư mục Laravel project, gõ lệnh:

php artisan serve

Dưới đây là link để học laravel


Các câu lệnh thường dùng trong Laravel

Sau khi cài đặt hoàn tất, đê dễ dàng sử dụng Laravel bạn có thể sử dụng các câu lệnh:
 
Chỉnh sửa lần cuối: