Lấy start_at và end_at trong date Range picker

administrator

Administrator
Nhân viên
9 Tháng tám 2021
68
0
6
Mã:
$data['dateRange'] = 04/23/2022 - 04/30/2022';
$aRanges = explode(' - ', $data['dateRange']);
dd($aRanges);

Kết quả:
Mã:
array:2 [▼
 0 => "04/23/2022"
 1 => "04/30/2022"
]

Mã:
// Date range picker with time picker
  $('#TimeRanger').daterangepicker({
    timePicker: true,
    timePickerIncrement: 30,
    locale: {
      format: 'MM/DD/YYYY hh:mm A'
    }
  });
  if ('{!!$TimeRanger!!}' != '') {
    $('#TimeRanger').val('{!!$TimeRanger!!}');
  } else {
    $('#TimeRanger').val('');
  }
 
Chỉnh sửa lần cuối: