Cách sử dụng scss (SASS)

administrator

Administrator
Nhân viên
9 Tháng tám 2021
90
0
6
1. Cài đặt trên Visual studio Code:
Import libary: Live sass
Sau đó để kích hoạt click vào "Watch Sass" dưới góc phải màn hình VSC.
2. Sử dụng biến:
$main-color:blue;
3. Kế thừa:
Tạo file với tên _header.scss
Lệnh:
@import "header";
4. Function:
Dùng @mixin
Mã:
$main-color:blue;

@mixin buttonStyle {
background: $main-color;
border: 0;
padding: 5px 10px;
color: white;
}

footer botton {
@include buttonStyle();
}

Tham khảo: