Cách ẩn thông báo cập nhật trong wordpress

administrator

Administrator
Nhân viên
9 Tháng tám 2021
90
0
6
Chèn vào custom function:
Mã:
//Hide update notifications
function remove_core_updates()
{
    global $wp_version;
    return (object) array('last_checked' => time(), 'version_checked' => $wp_version,);
}
add_filter('pre_site_transient_update_core', 'remove_core_updates');
add_filter('pre_site_transient_update_plugins', 'remove_core_updates');
add_filter('pre_site_transient_update_themes', 'remove_core_updates');