Kết quả tìm kiếm

 1. A

  Text from many User (A, B, C, D and E ...)

  Text from many User (A, B, C, D and E ...) /** * Message text: * A has been * A and B have been * A, B, C, D and E have been */ function messageTextFromManyUsers ($messageText, $nameUser, $count, $total) { if ($total == 1) { $messageText =...
 2. A

  How user crontab?

  Check queue job: Then reset queue:
 3. A

  Cách sử dụng GIT cơ bản đến nâng cao

  Cách tạm thời dừng công việc hiện tại để làm việc khác: 1 Tạm thời lưu lại các phần công việc còn đang làm dở $ git stash -u 2 Chuyển sang một branch khác và làm việc $ git checkout -b other-branch ~làm việc, làm việc, làm việc~ $ git add <các file cần thiết> $ git commit -m "commit message" 3...
 4. A

  Cách sử dụng GIT cơ bản đến nâng cao

  Cách tạo nhánh mới từ commit bất kỳ: 1. Copy hash và pull commit trên git về: git checkout d6f52db93645955904f42421483b59e75240dbb7 git pull 2. Checkout develop rồi tạo nhánh mới với commit: git checkout develop git checkout -b Task#1234-2 d6f52db93645955904f42421483b59e75240dbb7
 5. A

  Cách sử dụng scss (SASS)

  1. Cài đặt trên Visual studio Code: Import libary: Live sass Sau đó để kích hoạt click vào "Watch Sass" dưới góc phải màn hình VSC. 2. Sử dụng biến: $main-color:blue; 3. Kế thừa: Tạo file với tên _header.scss Lệnh: @import "header"; 4. Function: Dùng @mixin $main-color:blue; @mixin buttonStyle...
 6. A

  Cách build jenkin và docker

  1. Build jenkin https://cuongquach.com/tao-jenkins-project-job-build-co-ban.html 2.Create command cd project || exit 1 GIT_BRANCH=develop git checkout `echo $GIT_BRANCH| sed 's/^origin\///g'` || exit 1 git pull echo build docker container docker-compose build echo run docker container...
 7. A

  Top 5 AI thông dụng nhất

  1. Chat GPT : Giải đáp mọi thứ 2. Altered.ai : Biến đổi giọng nói 3. Synthesia.io : Chuyển văn bản sang video 4. Midjourney.com : Chuyển văn bản thành hình ảnh. 5. Playgroundai.com : Chỉnh sửa ảnh bằng văn bản.
 8. A

  Cách sử dụng filter() từ collection

  Mô tả: Khi dùng data (object) và sử dụng từ data đó không cần gọi lại sql. Ta có thể dùng filter. Ví dụ: isset($_GET['category_id']) ? $category_id = $_GET['category_id'] : $category_id = ''; $allVideos = $this->videoRepository->getAllVideos(); $filtered_collection =...
 9. A

  How align aqual full column

  Align aqua .row>.col CSS: .blogs .row > .col { display: -webkit-box; display: -ms-flexbox; display: flex; } .blogs { width: 600px; } .blogs .col-6 { border: thick double #32a1ce; } HTML: <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"...
 10. A

  Cách ẩn thông báo cập nhật trong wordpress

  Chèn vào custom function: //Hide update notifications function remove_core_updates() { global $wp_version; return (object) array('last_checked' => time(), 'version_checked' => $wp_version,); } add_filter('pre_site_transient_update_core', 'remove_core_updates')...
 11. A

  Abundant Renewable Energy Without Fuel - 24Hrs / day

  The MG10 supplies up to 10KW of electricity (single or 3 phase) for domestic and commercial applications The Magnetic Generator is complex system with an organized structural arrangement of permanent magnets, bifilar coils and PCB controller with specially designed software. Initial start is...
 12. A

  Cách push lên chỉ với 1 commit

  1. Add file cần commit -> ... -> commit -> commit staged (Amend) 2. Gõ: git push origin Task#123 -f
 13. A

  Chuyển cơ sở dữ liệu về từ themes gốc về themes child trong wordpress

  Những thiết lập Customizer bạn tùy biến khi sử dụng themes gốc thì giờ bạn hãy chuyển nó về cơ sở dữ liệu themes child. Thoải mái cập nhật, không sợ bị mất code! Để dễ hình dùng thì trong video mình có nói chi tiết về phần này. Bước 1: Truy cập vào phpmyadmin để cho dễ dàng thực hiện. Bước 2...
 14. A

  Các hàm xử lý mảng (array) trong PHP

  Các hàm xử lý mảng trong PHP Hàm Mô tả PHP array() Tạo một mảng 3 array_change_key_case() Trả về một mảng với tất cả key trong dạng chữ hoa hoặc chữ thường 4 array_chunk() Chia một mảng thành một mảng các mảng 4 array_combine() Tạo một mảng bởi sử dụng một mảng cho key và mảng khác cho...
 15. A

  Code thu ảnh theo ảnh gốc và tạo nền trắng ở khung

  <!DOCTYPE html> <html> <head> <style> html, body { height: 100%; } img.one { height: auto; width: auto; } img.two { margin: auto; object-fit:scale-down; } </style> </head> <body> <h2>Set the height and width in %</h2> <p>Resize the browser window to see the effect.</p> <p>Original...
 16. A

  Kiểm tra kích thước div, screen, box

  <div style="width: 50%"> <div id = "heightTablet1"> <p style="font-size: 14px; font-weight: 400;"> Anh là ai nỗi nhớ khôn nguôi là anh Mưa phùn rơi từ nơi quá khứ như đưa về đâu Tôi đang ở đây cơn mưa làm rơi ướt vai vì ai, vì sao? Giờ anh ở đâu? Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về...
 17. A

  How user crontab?

  This crontab run everyday at every hours to check if video upload already convert to another format. Note code: Docker: - webserver\Dockerfile #setup crontab COPY crontabs/root /var/spool/cron/crontabs RUN crontab /var/spool/cron/crontabs/root RUN touch /var/log/crons.log -...
 18. A

  How do I alter the position of a column in a PostgreSQL database table?

  UserSeeder.php <?php namespace Database\Seeders; use Illuminate\Database\Seeder; use Illuminate\Support\Facades\DB; use Illuminate\Support\Facades\Schema; use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; class ThumbnailS3Seeder extends Seeder { /** * Run the database seeds. * *...
 19. A

  Cách sử dụng plugin polylang vào theme

  pll_current_language Returns the current language Usage: pll_current_language($value); ‘$value’ => (optional) either ‘name’ or ‘locale’ or ‘slug’, defaults to ‘slug’ returns either the full name, or the WordPress locale (just as the WordPress core function ‘get_locale’ or the slug (...
 20. A

  How use MediaConvert in AWS

  Use MediaConvert is convert video withd quality: 4k, 1080p, 720p, 480p https://ap-southeast-1.console.aws.amazon.com/mediaconvert/home?region=ap-southeast-1#/welcome Step 1: Add MediaConvert -> IAM Step 2: Create Job Step 3: Add Input, out put Output Step 4: Export Json Job Step 5: Use json...