Kết quả tìm kiếm

 1. A

  Tôi có thể mua vàng crypto ở đâu? PAX Gold

  PAX Gold (PAXG) là một loại stablecoin được hỗ trợ bởi vàng vật lý, cung cấp một cách để sở hữu vàng một cách dễ dàng và an toàn thông qua công nghệ blockchain. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về PAX Gold: Loại: Commodity-collateralized stablecoin (stablecoin được bảo chứng bằng hàng hóa)...
 2. A

  Thứ tự các thành phần trong VUE.js

  Giải thích thứ tự Imports: Các import cần thiết cho component, như các thư viện hoặc components con. Name: Tên của component giúp trong quá trình debug và phát triển. Components: Khai báo các components con được sử dụng trong template. Directives: Khai báo các directives tùy chỉnh. Mixins: Bao...
 3. A

  Top 30 layer 1 coins are trending in 2024

  Layer 1 coins refer to cryptocurrencies that operate on their own blockchain. These blockchains are the foundational layer of the cryptocurrency ecosystem, often providing the infrastructure for other applications and tokens. Here are some of the most well-known Layer 1 coins: 1. Bitcoin (BTC)...
 4. A

  Review fees all token

  https://tokenterminal.com/terminal
 5. A

  Draw diagram - ERD

  Use: https://dbdiagram.io/d Chat GPT: https://poe.com/
 6. A

  Quy chuẩn đặt tên trong lập trình: camelCase, underscore hay PascalCase?

  Các quy chuẩn đặt tên thông thường Sau đây là một số quy chuẩn đặt tên thường dùng trong dự án: Tên lớp đặt theo PascalCase, ví dụ: UserClass, CategoryClass… Tên hàm và phương thức sử dụng camelCase, ví dụ getUser, getCategory… Tên biến hoặc id cũng sử dụng camelCase...
 7. A

  Sử dụng office 2016 với cmd

  Step 1: Copy the code below into a new text document save to crack-office.cmd @echo off title Activate Microsoft Office 2016 (ALL versions) for FREE - MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft...
 8. A

  Cách nhúng calendar vào laravel

  Sau một khoảng thời gian không sử dụng lịch (create event calendar), ta cần clear cache để sử dụng lại. php artisan cache:clear php artisan view:clear php artisan config:clear
 9. A

  Các plugin thông dụng trong Visual Studio Code

  1. Bracket Pair Colorizer: Hiển thị các cặp dấu ngoặc mở và đóng bằng các màu sắc khác nhau, giúp bạn dễ dàng nhận biết cặp ngoặc 2. PHP Intelephensev: Hiện thị lỗi 3. Gitlens, Git History 4. Github Copilot: AI giúp tự động thêm code 5. Docker 6. Dracula Official: theme tối
 10. A

  Laravel Collection

  Định nghĩa Collection trong Laravel là một class được tích hợp sẵn các phương thức thường xuyên được sử dụng để xử lý dữ liệu nhàm giảm thiểu tối đa thời gian cho các lập trình viên. Đặc biệt là khi làm việc với API kết nối với database vì dữ liệu từ database trả về sẵn kiểu là Collection. Khai...
 11. A

  Use Flowchart (logic if else) on web

  use flowchart at link is free https://online.visual-paradigm.com/diagrams/templates/flowchart/flowchart-for-a-troubleshooting-process-for-a-computer-problem/
 12. A

  Use Flowchart (logic if else) on web

  Use flow chart (logic if else) https://app.zenflowchart.com/
 13. A

  Các lệnh cơ bản trong Laravel

  Log debug in laravel \Log::debug('*****start merge collect******'); Check in file log laravel.log
 14. A

  Các lệnh cơ bản trong Laravel

  Cách log object trong javascript: console.log(JSON.stringify(el))
 15. A

  [ajax] How miss history when back event ?

  How use get value checkbox with ajax $(document).ready(function() { $("#allDataTable").DataTable(); $("li#all").click(function() { checkedValues = getCheckboxValues(); urlPath = '/admin/users/all'; window.history.pushState(checkedValues, ""...
 16. A

  Text from many User (A, B, C, D and E ...)

  Text from many User (A, B, C, D and E ...) /** * Message text: * A has been * A and B have been * A, B, C, D and E have been */ function messageTextFromManyUsers ($messageText, $nameUser, $count, $total) { if ($total == 1) { $messageText =...
 17. A

  How user crontab?

  Check queue job: Then reset queue:
 18. A

  Cách sử dụng GIT cơ bản đến nâng cao

  Cách tạm thời dừng công việc hiện tại để làm việc khác: 1 Tạm thời lưu lại các phần công việc còn đang làm dở $ git stash -u 2 Chuyển sang một branch khác và làm việc $ git checkout -b other-branch ~làm việc, làm việc, làm việc~ $ git add <các file cần thiết> $ git commit -m "commit message" 3...
 19. A

  Cách sử dụng GIT cơ bản đến nâng cao

  Cách tạo nhánh mới từ commit bất kỳ: 1. Copy hash và pull commit trên git về: git checkout d6f52db93645955904f42421483b59e75240dbb7 git pull 2. Checkout develop rồi tạo nhánh mới với commit: git checkout develop git checkout -b Task#1234-2 d6f52db93645955904f42421483b59e75240dbb7
 20. A

  Cách sử dụng scss (SASS)

  1. Cài đặt trên Visual studio Code: Import libary: Live sass Sau đó để kích hoạt click vào "Watch Sass" dưới góc phải màn hình VSC. 2. Sử dụng biến: $main-color:blue; 3. Kế thừa: Tạo file với tên _header.scss Lệnh: @import "header"; 4. Function: Dùng @mixin $main-color:blue; @mixin buttonStyle...